Minket bármikor felhívhat!
CalcSystem számlázó program

M City Kft.
Miskolc

CalcSystem
Professzionális számlázás

22 év
109 elégedett ügyfél

Ha megbízható rendszert keres, NAV Online adatszolgáltatáshoz! Rendszereink a NAV Informatikai Intézete ajánlásai alapján készülnek!

Általános Szerződési Feltételek

M CITY KFT.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) az M City Kft. (továbbiakban: „Szolgáltató”), mint az általa szállított számlázó szoftver(ek) (továbbiakban: „Szoftver”) fejlesztője és értékesítője, valamint a Szoftvereket felhasználó ügyfelek (továbbiakban: „Felhasználó”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Szolgáltató adatai:
Szolgáltató neve:M City Kft.
Szolgáltató székhelye:3524 Miskolc, Klapka György utca 15. 1/2
Szolgáltató cégjegyzékszáma:05 09 004552
Nyilvántartó bíróság:Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Szolgáltató adószáma:11385552-1-05
Képviselő:Szabó Miklós ügyvezető
Szolgáltató honlapja:www.mcity.hu
www.gepiszamla.hu
www.navgepiszamla.hu
Szolgáltató központi telefonszáma:+36 30 9458 718
Szolgáltató központi e-mail címe:info@mcity.hu

I. Általános rendelkezések

I.1. Jelen ÁSZF rendelkezései kiterjednek minden olyan jogviszonyra, amely a Szolgáltató által kínált Szoftver(ek), valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások Felhasználó által történő felhasználására és igénybevételére irányul. Amennyiben jelen ÁSZF szabályai a Felhasználóval kötött hatályos, egyedi szerződés tartalmával ellentétesek, úgy az egyedi szerződés rendelkezéseit kell a felek jogviszonyában alkalmazni.

I.2. Az Felhasználó a Szoftvereket és a Szolgáltatásokat – azok jellegére tekintettel – kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, illetve üzleti tevékenysége körében használja és veszi igénybe.

I.3. A Szolgáltató nem köteles vizsgálni az Felhasználó képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságát, valamint képviseleti jogosultságának terjedelmét. A Felhasználó képviseletében eljáró személy nyilatkozata minden körülmények között köti a Felhasználót, melynek vonatkozásában a Szolgáltató mindennemű felelőssége kizárt. Esetleges megrendelések jogszerűségét a Szolgáltató a Felhasználó cégnyilvántartásban megadott e-mail címe és egyéb adatai alapján vizsgálja.

I.4. Átutalásos fizetési mód esetén a Felhasználó Szolgáltató felé fennálló valamennyi fizetési kötelezettsége abban az időpontban minősül teljesítettnek, amikor az adott összeg a Szolgáltató bankszámláján/pénztárában hiánytalanul jóváírásra került. Minden az adott számlán feltüntetett funkció, felhasználási jogosultság – Felhasználó számára – csak a maradéktalan kiegyenlítése után hatályosul.

I.5. A Szoftverek a szerzői jog, a nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok védelme alatt állnak. A Felhasználó a Szoftverek megvásárlásával vagy bérlésével felhasználási jogot szerez, azonban nem szerzi meg a Szoftverek tulajdonjogát.

I.6. Jelen ÁSZF értelmében a Felhasználó harmadik személyre át nem ruházható, nem kizárólagos jogot kap arra, hogy a Szoftvereket telepítse és használja. A Felhasználó a Szoftverek felhasználására harmadik személynek további engedélyt nem adhat, nem jogosult azt harmadik személy részére sem ingyenesen, sem bármilyen természetű ellenszolgáltatás fejében, bérbe vagy haszonbérbe adni.Azt bármilyen módon harmadik személynek átadni, harmadik személy számára elérhetővé tenni, illetőleg a saját harmadik személlyel szemben fennálló kötelezettségének biztosítékaként vagy garanciájaként felhasználni. A Felhasználó nem jogosult a Szoftvereket másolni, adathordozón többszörözni, elemezni, visszafejteni, megváltoztatni vagy más módon átalakítani.

I.7. Átalánydíjas (szoftverkövetés) terméktámogatással nem rendelkező Szoftverek esetén, jogszabálykövető verzió frissítésre, kizárólag külön szolgáltatás megrendelése, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatási díj megfizetése után van lehetőség.

II. Terméktámogatás

II.1. A Szoftverek vonatkozásában biztosított – térítés ellenében történő- Terméktámogatás az alábbi szolgáltatásokra terjed ki: telefonos Felhasználó-támogatás; frissítés (jogszabálykövetés); távoli képernyő konzultáció (szükség esetén).

II.2 Frissítés és jogszabályi követés

A Szolgáltató vállalja, hogy a Szoftverek működését érintő, illetve a működés alapjául szolgáló jogszabályok változását folyamatosan nyomon követi a megjelenő közlemények és Felhasználó értesítése alapján. Ezt Felhasználónak átalánydíj vagy/és eseti díj ellenében rendelkezésre bocsátja. A megjelenő frissítések telepítése a Felhasználó feladata és felelőssége, az ennek elmulasztásából eredő bármilyen kárért a Szolgáltató felelőssége kizárt. A frissítés elmulasztásából eredő problémák kivizsgálására – minden esetben – térítésköteles szolgáltatás keretein belül valósulhatnak meg.

III. Felelősség

III.1. A Szoftverek kizárólag olyan módon és célra használhatók fel, amely megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak, különös tekintettel a mindenkor hatályos adó és számviteli jogszabályokra.

III.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szoftvereket kizárólag a saját felelősségére használhatja, és a Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználónak a Szoftverek használata során tanúsított magatartásért. A Szoftverekkel kiállított számlák, bizonylatok, listák és egyéb dokumentumok tartalmi helyességéért, valamint az azok alapjául szolgáló egyes gazdasági események valódiságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik. Ezen dokumentumok helyességének teljes körű ellenőrzése mindenkor az Felhasználó kizárólagos felelőssége és kötelessége, mivel Szolgáltató nem ismerheti Felhasználó üzleti és ügyviteli körülményeit. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató köteles teljes mértékben együttműködni az esetleges eljáró hatóságokkal.

III.3. A Szolgáltató nem felel az Ügyfelet ért és a Szoftverek használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért. A Szolgáltató az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékig kizárja a felelősséget bárminemű bevétel- vagy nyereségkiesésért, meghiúsult értékesítési lehetőségért, adatvesztésért, helyettesítő termékek vagy szolgáltatások beszerzéséből fakadó költségekért, tulajdonban bekövetkezett kárért, üzleti forgalom kieséséért, üzleti információ elvesztésért, vagy bármiféle speciális, közvetlen, közvetett, eseti, gazdasági, fedezeti, vagy következmény kárért. Függetlenül a károkozás mikéntjétől, és attól, hogy az szerződésből, gondatlanságból, vagy más, felelősséget megalapozó tényből ered, ha ezek a Szoftverek használatának vagy használhatatlanságának okán merültek fel, még abban az esetben is, ha az Szolgáltatót előzőleg értesítették az ilyen kár bekövetkeztének lehetőségéről. Szolgáltató továbbá nem vállal felelősséget a Szoftverek helyes vagy helytelen használata következtében, vagy vis maior esemény folytán felmerült károkért. A Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a Szoftverekben kezelt adatait rendszeresen és az adatok jelentőségéhez mérten és jogszabályi kötelezettségnek megfelelően mentse, archiválja és tárolja.

III.4. A Szoftverek és az informatikai rendszerek komplex természetéből adódóan, a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Szoftverek hibamentesen és zavartalanul működnek, illetve, hogy valamennyi informatikai rendszerrel és eszközzel kompatibilisek. A biztonságos üzemelés érdekében fontos, hogy Felhasználó a használat megkezdése előtt és a Szoftverek kezelése során valamennyi elérhető tájékoztatást megismerjen, valamint valamennyi utasítást és tanácsot betartson. Fentiekre tekintettel, a Szolgáltató semmi esetre sem szavatolja, hogy a Szoftverek kielégítik a Felhasználó üzleti folyamatai által támasztott egyedi és speciális igényeket. Valamint, hogy megfelelnek a Felhasználó valamennyi felhasználói elvárásának. A Szoftverekkel kapcsolatos egyedi igények és elvárások esetén, térítés ellenében van lehetőség, egyedi fejlesztések megrendelésére.

III.5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy köteles biztosítani a megfelelő felkészültségű személyzetet a rendszer szakszerű üzemeltetéséhez. Köteles a Szolgáltató részére minden adatot és információt biztosítani, amely az esetleges panasz kivizsgáláshoz szükséges. Köteles továbbá a kivizsgáláshoz vagy javításhoz szükség esetén internet elérést, távoli hozzáférést, kiszállás esetén pedig arra alkalmas helyszínt és a Szolgáltató által meghatározott infrastruktúrát biztosítani.

III.6. A Szoftverfejlesztő tájékoztatja a Felhasználót, hogy a szoftvermodullal beküldött (beérkezett) számlák a NAV Online számla WEB felületén, egyértelműen ellenőrizhetők, illetve másodlagosan a számlázó rendszer „Számla archívum” funkcióban, status megjelöléssel láthatók. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adójogi felelősség a Felhasználót terheli az adójogi jogszabályokban foglalt kötelezettségei teljesítésért. Amennyiben működési rendelleneség tapasztalható, pl. sikertelen beküldés, ABORTED vagy ERROR visszaérkező üzenet: erről Felhasználó a Szoftverfejlesztőt azonnal értesíti és Szoftverfejlesztő (átalánydíjas/szoftverkövetés támogatás vagy eseti díj megfizetése esetén), legrövidebb idejű közreműködést vállal a felmerült probléma megoldására. Tekintettel a számlák beküldésére vonatkozó azonnaliságra, illetve a 24 órás pótlási lehetőségre: Internet és egyéb technikai probléma esetén a NAV online rendszer WEB felületén kell a kinyomtatott számlát felrögzíteni 24 órán belül, mely kötelezettség a Felhasználót terheli.

III.7. A Szoftverfejlesztő, a Felhasználó telephelyén vagy távoli képernyő eléréssel, feltelepíti és beállítja a „NAV interfész funkciójú” szoftvermodult. A csatlakozást biztosító NAV regisztrációs adatokat Felhasználó megadja.Szoftverfejlesztő tájékoztatja a Felhasználót, hogy második, vagy új számlázó szoftver alkalmazása esetén a NAV regisztrációban másik technikai felhasználó adatot kell alkalmaznia.

III.8. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szoftverek, valamint az azokhoz kapcsolódó Szolgáltatások valamennyi díja a jelen szerződésben meghatározott felelősségkorlátozásra tekintettel került meghatározásra.

IV. Bejelentési kötelezettség

IV.1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (továbbiakban: „Rendelet”) alapján, a számla kibocsátására alkalmas programfunkcióval rendelkező Szoftverek esetén, köteles a használat megkezdését (első számla kibocsátását), követő 15 napon belül az adóhatósághoz bejelenteni a számlázó programot, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

IV.2. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a számlázó program használatból történő kivonását követő 15 napon belül köteles az adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, a szoftver, használatból kivonását bejelenteni.

V. Adatvédelem és adatkezelés

V.1. A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások során rögzített személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal rögzítettek szerint kezeli.

VI. Üzleti titoktartás

VI.1. A Szolgáltató és az Felhasználó kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egymással folytatott megbeszéléseket, az egymás tudomására jutott valamennyi információt, dokumentumot és adatot üzleti titokként kezelik. A Felek üzleti titoknak tekintenek a gazdasági tevékenységükhöz kapcsolódó minden olyan tényt, információt, megoldást, vagy adatot, amelynek titokban maradásához méltányolható érdekük fűződik.

VII. Panaszügyintézés és jogérvényesítés

VII.1. A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével, valamint a Szoftverekkel kapcsolatos kifogásait és panaszait (írásban), e-mailben terjeszti elő. A Szolgáltató a kifogásokra 15 napon belül elektronikus úton válaszol.

VII.2. Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználó eljárást kezdeményezhet a székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

VII.3. A Felhasználó jogosult továbbá a követelésének bíróság előtti érvényesítésére is a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

VII.4. A Szolgáltató és az Felhasználó között létrejött jogviszonyra a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

VIII. ÁSZF módosítása

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket, a Felhasználó előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket elektronikus levélben vagy/és a kiállított számlákon tájékoztatja. A módosított Általános Szerződési Feltételek akkortól alkalmazandók a felek között, amikor a Felhasználó ezt kifejezetten elfogadta vagy annak igazolt közlését követő 15 napon belül annak alkalmazása ellen nem tiltakozott.

Jelen ÁSZF 2020. december 01. napjától hatályos.

Ajánlott cég
opten
Hívjon most: 06 30 9458 718
CalcSystem Professzionális Számlázó Program - M City Kft.
historycheckmark-circle